Promocja jesienna

REGULAMIN „JESIENNEJ PROMOCJI”

(„Promocja”)

1. Organizatorem Promocji jest BIN Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, pod adresem ul. Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Torunia, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064321, NIP 8911434084.
2. Promocja dotyczy wyłącznie terytorium Polski i jest uwarunkowana dostępnością produktów w okresie jej obowiązywania.
3. Promocja obowiązuje od dnia 12.09.2022 r. do dnia 16.12.2022 r.
4. Promocja przeznaczona jest dla klientów BIN Sp. z o.o., którzy w czasie jej obowiązywania dokonają zakupu produktów objętych promocją.
5. Przez dokonanie zakupu rozumie się uzgodnienie i podpisanie umowy / zamówienia na termin objęty promocją oraz zapłatę i odbiór produktów w nieprzekreaczalnym terminie obowiązywania promocji.
6. Produktami objętymi promocją są:
a) silosy płaskodenne typu NBIN z płaszczami z blachy płaskiej, o ładowności od 10 do 1750 ton, na które jest udzielany rabat w wysokości 10% ceny podstawowej,
b) silosy paszowe typu PBIN, na które jest udzielany rabat w wysokości 10% ceny podstawowej.
c) Silosy lejowe typu KONSIL, na które jest udzielany rabat w wysokości 5% ceny podstawowej.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia promocji we wcześniejszym terminie, bez podawania przyczyny.
8. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej BIN Sp. z o.o. (www.bin.agro.pl).
10. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
11. W kwestiach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09.2022 r.