Promocja wiosenna

REGULAMIN „WIOSENNEJ PROMOCJI”

(„Promocja”)


1. Organizatorem Promocji jest BIN Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, pod adresem ul. Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Torunia, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064321, NIP 8911434084.
2. Promocja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
3. Promocja przeznaczona jest dla klientów BIN Sp. z o.o., którzy w dniach 03.01.2022 r. – 31.03.2022 r. zamówią, a w terminie do 30.04.2022 r. opłacą fakturę za zamówione produkty objęte Promocją.
4. Produktami objętymi promocją są:

  1. silosy płaskodenne typu NBIN z płaszczami z blachy płaskiej, o ładowności od 10 do 1750 ton, na które jest udzielany rabat w wysokości 10% ceny podstawowej,
  2. silosy lejowe typu KONSIL, na które jest udzielany rabat w wysokości 5% ceny podstawowej.
5. Promocja obowiązuje od dnia 03.01.2022 r. od godziny 7:00 do dnia 31.03.2022 r. do godziny 15:00, z kolei faktura za zamówiony towar musi zostać wystawiona w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2022 r.6. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji we wcześniejszym terminie, bez podawania przyczyny.
7. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
8. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej BIN Sp. z o.o. (www.bin.agro.pl).
9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
10. W kwestiach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01.2022 r. 

Aleksandrów Kujawski, dnia 03.01.2022 r.