Promocja wiosenna

REGULAMIN „WIOSENNEJ PROMOCJI”
(„Promocja”)

1. Organizatorem Promocji jest BIN Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim pod adresem ul. Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Torunia, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064321, NIP 8911434084.
2. Promocja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski i jest uwarunkowana dostępnością produktów w okresie jej obowiązywania.
3. Promocja jest ograniczona czasowo i obowiązuje od godziny 7:00 dnia 02.01.2023 r. do godziny 15:00 dnia 31.03.2023 r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji we wcześniejszym terminie bez podawania przyczyny.
5. Aby skorzystać z promocji należy spełnić poniższe warunki:
a) uzgodnienie i podpisanie umowy/zamówienia w terminie obowiązywania promocji
b) uzyskanie w BIN Sp. z o.o. nie późniejszy niż do 28.04.2023r termin realizacji zamówienia, (o dostępności terminu decyduje BIN Sp. z o.o. w oparciu o dostępność produktów i możliwości produkcyjne)
c) zapłata i odbiór produktów w terminie do 28.04.2023r. (szczegółowe terminy w umowie/zamówieniu)
6. Faktura za zamówiony towar powinna zostać wystawiona w nieprzekraczalnym terminie do 28.04.2023 r.
7. Produktami objętymi promocją są:
a) silosy płaskodenne typu NBIN z płaszczami z blachy płaskiej, o ładowności od 10 do 1750 ton, na które jest udzielany rabat w wysokości 10% ceny podstawowej,
b) silosy paszowe typu PBIN, na które jest udzielany rabat w wysokości 5% ceny podstawowej,
c) silosy lejowe typu KONSIL, na które jest udzielany rabat w wysokości 5% ceny podstawowej,
8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej BIN Sp. z o.o. (www.bin.agro.pl).
10. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
11. W kwestiach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2023 r.