Projekt 2


BIN” Sp. z o.o.
realizuje kolejny projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 03.03.2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w formie refundacji Projektu:

„Prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieci oraz  realizacja powierzonych zadań pracowniczych za pomocą telepracy wyznacznikiem nowoczesnego sposobu zarządzania „BIN” Sp. z o.o. – markowej firmy z województwa Kujawsko-Pomorskiego”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Działania 4.3.Rozwój komercyjnych e-usług

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt obejmuje zakup 10 środków trwałych, w tym m.in. zakup wysokiej klasy serwera z oprogramowaniem, 6 notebooków z oprogramowaniem oraz innych potrzebnych urządzeń które pozwolą prowadzić sprzedaż za pośrednictwem sieci oraz świadczyć pracę przez określoną grupę pracowników w przyjaznym środowisku domowym.

Dzięki realizacji projektu skróci się czas obsługi interesanta, co pozwoli, zwłaszcza w okresie wzmożonej sprzedaży obsłużyć więcej klientów, a w konsekwencji zwiększyć sprzedaż w firmie i lepiej wykorzystać potencjał wytwórczy przedsiębiorstwa.

Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem wynosi 92 348,00 PLN. Wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 75 695,09 PLN, a kwota dofinansowania w formie refundacji wydatków wynosi 37 847,54 PLN.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego dysponując środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środkami budżetu państwa wspiera przedsiębiorstwa naszego regionu dzięki czemu firmy mogą otrzymać tak istotne wsparcie finansowe realizując Projekty które uzyskały wsparcie w kolejno ogłaszanych konkursach.