Projekt 8

ue
 
BIN Sp. z o.o. zawarł w dniu 20 stycznia 2020 roku z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu umowę nr 2/III/2020 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „Prace badawczo-rozwojowe dotyczące silosów z blachy falistej w BIN sp. z o.o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 837 187,20 zł
Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 800 000,00 zł
Wartość dofinansowania nie więcej niż 519 920,00 zł