Projekt 1„BIN” Sp z o.o. otrzymał dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa

 

W okresie zastoju gospodarczego, niezwykle istotnego znaczenia nabiera promocja wyrobów firmy prowadzona w sposób intensywny, zdobywanie nowych rynków zbytu i utrwalanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez budowanie i utrwalanie marki przedsiębiorstwa jako produktu regionalnego. Marka BIN była budowana przez 19 lat funkcjonowania firmy i w chwili obecnej jest jednym z najbardziej rozróżnialnych produktów oferowanych rolnikom. Obecna sytuacja gospodarcza wymaga sięgania do wszelkich możliwych źródeł finansowania działalności gospodarczej, w tym głównie wsparcia inwestycji w przedsiębiorstwie oraz promocji wyrobów. Niewątpliwie takie możliwości daje Unia Europejska poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Pod koniec ubiegłego roku oraz w br „BIN” Sp. z o.o. złożył 4 wnioski o dofinansowanie projektów w ramach RPO WK-P oraz w najbliższych dniach będzie złożony kolejny wniosek.

W dniu 29 czerwca 2009 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w formie refundacji Projektu: „Promocja eksportu wyrobów „BIN” Sp. z o.o. poprzez udział w XV Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej „AGROTECH” w dniach 13-15.03.2009 w Kielcach oraz promocja marki BIN jako produktu regionalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 92 606 PLN. Wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 76 300 PLN, a dofinansowanie ze środków EFRR oraz budżetu państwa wynosi 38 150 PLN.

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu nastąpi 30.09.2009 r.

Najważniejsze wydatki objęte Projektem, to: tłumaczenie materiałów na 4 języki, opracowanie i druk ulotki w ilości 6000 szt w 5 językach, opracowanie graficzne i druk banerów reklamowych, wykonanie gadżetów reklamowych, wynajem powierzchni wystawowej, reklama w branżowej prasie krajowej i zagranicznej, delegacje, zakwaterowanie, przygotowanie stoiska, promocja marki BIN w środkach masowego przekazu, przeprowadzenie spotkania firm z województwa Kujawsko-Pomorskiego działających w branży rolniczej i powiązanie ich produktów z marką regionalną.

Zachęcamy do ubiegania się o wsparcie projektów ze środków unijnych i budżetu państwa – naprawdę warto.